תקנון האתר | דוורון מוצרי תינוקות

תקנון
מבוא:
1. החנות משמשת כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל במכירות רגילות.
2. ברכישת מוצרינו רשאים להשתתף בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעלי כתובת מגורים בישראל , אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
3. תנאי מוקדם לרכישה של משתתף בקנייה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
הוראות וחוקי התקנון יחולו על כל זה המשתמש באתר והרוכש דרכו את מוצרינו. תקנון זה מהווה חוזה מחייב בינך לבין החנות , לכל דבר ועניין.
4. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים .
5. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות האתר. קיים איסור מפורש של כל גורם מטעם החנות ו/או מי מטעמה , לרבות עובדי החברה וספקי החברה להשתתף ברכישה במישרין או בעקיפין.


המכירות - חלק כללי
1. החנות תאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות חנות האתר, בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים , ממיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים המשווקים בישראל .
2. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה תחת קטגוריית "מבצעי היבואן"  יוצג מחיר המוצר או 3.השירות המוצע למכירה כפי שנמסר לחנות מהספק , ואת מחיר המכירה.
פרטים מלאים לכל מוצר ניתן לראות ע"י הקשה על שורת המוצר בדף המכירה כפי שיופיע בחנות.

שיטות המכירה בחנות
רגילה
במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש. הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן :
1. החנות תציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.
2. במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות האתר עצמו או באמצעות השארת הפרטים במענה טלפוני של החנות , כפי שיפורסם.
3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.

אופן ההשתתפות במכירות

1.לאחר השלמת הליך ההרשמה יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמא. לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא, יקליד הנרשם פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי וכד'.
2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה , לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה". לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
.3 מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי
4. לאחר אישור העיסקה , המכירה תירשם במחשבי החנות וניתן יהיה לראות את פרטי העסקה בקישור "כרטיס לקוח" בחנות האתר, תוך 24 שעות.
.5 חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס
האשראי, לאחר אישור העסקה ע"י חברת האשראי.
6.הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה
לנכונות הפעולות.
7. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים
ואזרחיים.
8. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה
ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות
לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי .
במקרה כאמור , יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי  .במידה ומבצע הפעולה לא עשה דבר להסדרת אישור העיסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי , יראו החנות ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת .
9. בעלי החנויות ובתי העסק ומפעיליהם (להלן: " הספקים") יציגו בחנות פרטים בדבר המוצר ו/או מחירו, תעודת אחריות , זמן אספקה וכד'.
10. לפרטים נוספים ובירורים , ניתן לפנות ישירות אל הספקים בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שיופיעו בחנות האתר.

ביטול הצעות
1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.
2. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, ניתן להחזיר אך ורק מוצרים כשהם סגורים באריזתם המקורית ואשר לא נעשה בהם שימוש. הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות .
3. במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% או 100 ש"ח הנמוך מבינהם.
4. מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל סוג שהוא.
5. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה נשלח זה מכבר .
6. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו או שנעשה בהם שימוש, אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש .
7. החנות תהא רשאית לבטל את העסקה או המכירה כולה או חלקית במקרים הבאים:
א. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
ב. במקרה של אסונות כגון: פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
ג. נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר
ד. במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.
8.  הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
9. במידה ואזל המוצר/הצבע הרצוי מהמלאי לאחר שהתבצעה המכירה, רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך .הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .
.10 החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל הצד השלישי.

אספקת המוצרים

1.החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
2. החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .
החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
א. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב יחרום
ונזקי טבע.
ב. שביתת ספקי הסחורה שגורמת להפסקת או עיכוב הספקת הסחורה
ג. כל סיבה שאינה בשליטת החברה.
3. במידה והלקוח גר באזורים אליהם הגישה מוגבלת מסיבה ביטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .
.4זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים: יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.
א. זמני הספקת כל המוצרים מלבד מיטות, וחדרי תינוקות הם עד 14 ימי עסקים מרגע אישור חברת האשראי.
ב.  זמני הספקת מיטות, שידות וחדרי תינוקות עד 30 ימי עסקים מרגע אישור חברת האשראי.
ג. ניתן לאסוף עצמאית במחסני היבואן באזה"ת ג'וליס בתיאום טלפוני.


דמי משלוח

. 1 דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר.
.2במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
.3הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק.
4. במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח.
5.  משלוחים לאילת, ישובים מרוחקים וישובים כפריים כרוכים בתוספת תשלום.
6. דמי המשלוח בחבילה הינו פר חבילה, על כל חבילה נוספת יחויב הלקוח משלוח נוסף (לא כולל מיטות)


שירות לקוחות

1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות מפרטם הטכני, מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל נציגים מטעם הספקים השונים .
2. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו , ניתן לפנות
נא לציין מס' טלפון בעת משלוח המייל
3. נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

אבטחת מידע פרטיות בחנות

1. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע .
2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון , החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
3. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .

כללי

זמינות ומלאי

אנו עושים כמיטב יכולתנו להשיג 100% זמינות של רשימת מוצרינו במלאי, אולם מתוקף הדינמיות הרבה במכירות במהלך השבוע, יתכן מצב בו פריטים מסוימים יהיו זמנית חסרים במלאי. במקרה זה נוכל להמליץ על מוצר אחר בעל מאפיינים דומים ככל האפשר בנוסף לאפשרות ההמתנה עד להגעת משלוח חדש של המוצר. בכל מקרה מומלץ לברר טלפונית אודות הימצאות המוצר/ים במלאי לפני הזמנה ולפני הגעה לחנות. לא תינתן הנחה בגלל חוסר זמינות או עיכוב הגעת משלוח לחנות.
1. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות.
2. החנות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית .
יחד עם זאת החנות אינה מתחייבת כי הקישורית (LINK) בכל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.
.3  החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה הפומבית שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
4. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.
.5  הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת .
6. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה .
7. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.
8. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
9. במידה ונפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.

אמינות ויושר

1. החנות מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באתר האינטרנט, ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות , מיומנות, ובאופן מבוקר.
2. קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר לרבות כל ההצעות המתקבלות וההצעות הזוכות.
3.  חברת דוורון ערבה לכספי הלקוחות בדבר הספקת המוצר כפי שהוזמן באמצעות האתר.
4. אמת בפרטי המוצר, באתר יופיע המוצר עם כל המידע הרלוונטי אודותיו.
5. חלק מתמונות המוצרים הם להמחשה בלבד.


דף תוכן טיפים והמלצות

1. אין לייחס לטיפים ולהמלצות בדפי התוכן דבר מלבד המלצתנו
2. דוורון אחראית לפרסום הטיפים אך איננה אחראית לתוכן
3. התגובות למוצרים מבוצעים ע"י הגולשים ואין לייחס אליהם דבר מלבד תגובות הגולשים
4. במידה וראיתם טיפ למוצר שלדעתכם איננו מתאים או תגובה שאיננה נאותה יש לעדכן אותנו במידית ואנו נעשה את מירב המאמצים להסירה במהירות המרבית.